Objevte kolekci pamětních skel z prvotřídního českého křišťálu

Závěť

Závěť je listina, na základě které má každý právo projevit svoji vůli o tom, jakým způsobem má být po jeho smrti naloženo s jeho majetkem. Závěť má veliký význam a silnou právní hodnotu, neboť jestliže je platná má přednost před zákonným určením pořadí dědiců. Není-li žádná závěť zanechána, dochází k dědění podle zákona. Dokonce může nastat i taková situace, kdy zemřelý sice sepíše závěť, avšak v ní rozhodne pouze o části svého majetku. V takovém případě proběhne dědické řízení zčásti podle zanechané závěti a zčásti podle zákona.

Jakým způsobem sepsat závěť? Zůstavitel může zanechat tzv. holografickou závěť, což je závěť, kterou zcela sepíše vlastní rukou. V opačném případě se jedná o závěť alografickou, která je tedy sepsána například na psacím stroji či vytištěna z počítače. Dalším způsobem je zanechání závěti ve formě notářského zápisu. V takovém případě zůstavitel sepisuje závěť u notáře, u kterého má i možnost závěť uložit.

Novou formou závěti je podle nového občanského zákoníku závěť, kterou může sepsat osoba, která se ocitla v situaci ohrožení života a nemá možnost zanechat závěť klasickým způsobem. Může se jednat o situaci vzniklé v důsledku přírodní katastrofy či například válečný konflikt. Tato privilegovaná závěť může být zanechána buď v ústní podobě před třemi svědky, přičemž její platnost je omezená, a sice dva týdny.  Další způsob je, že osoba učiní závěť u starosty obce, ve které se nachází s tím, že tato závěť je platná po dobu tří měsíců. Nebo lze závěť pořídit na palubě námořního letadla, lodi či ve válce před velitelem vojenské jednotky ČR s platností tři měsíce.

Každý, kdo se nějakým způsobem podílel na pořízení závěti, například v pozici svědka, má zákonnou povinnost mlčenlivosti o jejím obsahu. V případě porušení této povinnosti vzniká povinnost k náhradě škody, kterou tím způsobil.

Podle dosavadní právní úpravy platné do 31.12.2013 nebylo možné, aby osoba pořizující závěť zahrnula do jejího obsahu jakékoli podmínky či příkazy. Nový občanský zákoník však s tímto již počítá a je tak možné například dědici uložit, aby něco učinil před tím, než dědictví nabude. Zákon však vylučuje takovou podmínku požadující uzavření nebo naopak neuzavření sňatku.

Jednou sepsanou závěť je možné kdykoli i zrušit. Způsobů, jak toho dosáhnout je několik. Zůstavitel může závěť zničit. To znamená, že sepsanou závěť například roztrhá. Nebo je možné závěť odvolat. A v neposlední řadě dojde ke zrušení závěti tím, že bude sepsána závěť nová.

Plně platnou závěť si můžete sepsat i online na stránce Goodbye.cz.

+420 601 556 498K dispozici od 9:30 do 16:00
info@weburny.cz