Objevte kolekci pamětních skel z prvotřídního českého křišťálu

Vydědění potomka

Vydědění je právní institut, který má za následek, že potomek nedědí po svém předkovi anebo nedědí takovou část, jakou by za normálních okolností zdědil. V důsledku vydědění tak dědic ztrácí své dědické právo. Jedná se o výjimečnou situaci, a proto zůstavitel musí dodržet zákonem stanovené důvody. Není proto možné přistoupit k vydědění bez zákonných předpokladů.

Zůstavitel může přistoupit k vydědění pouze vůči tzv. nepominutelnému dědici. Toto označení používá zákon pro děti zůstavitele a v případě, že tyto z jakéhokoli důvodu nedědí, jsou jimi jejich potomci. Zákonné důvody pro vydědění těchto dědiců jsou následující:

a) nepominutelný dědic neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nouzi, nebo

b) o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl, nebo

c) byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze nebo

d) vede trvale nezřízený život.

Novým důvodem pro vydědění je okolnost, dle které je nepominutelný dědic tak zadlužen anebo se chová tak marnotratně, že je dána starost, že se pro jeho potomky nezajistí jeho povinný díl. Jestliže zůstavitel zvolí tento důvod, musí pro děti takového vyděděného potomka zanechat jeho zákonný podíl. Nemůže tak vydědění vztáhnout i na potomky vyděděného dítěte.

Zůstavitel projevuje svoji vůli vydědit své dítě v prohlášení o vydědění, kde uvede zákonný důvod svědčící proti dědici a skutkové okolnosti, které daný důvod dokládají. Samotné vydědění se vztahuje nejen na určeného potomka, ale i na jeho potomky, a to za předpokladu, že vyděděný potomek přežije zůstavitele. V prohlášení však může zůstavitel tyto následky pro další potomky vyloučit. V opačném případě, kdy zůstavitel přežije vyděděného potomka, se již vydědění nevztahuje na další jeho potomky.

Vyděděný potomek má možnost po smrti zůstavitele rozporovat zanechané prohlášení o vydědění, a to formou soudního řízení. Musel by se bránit podáním žaloby s tím, že se skutečnosti uvedené v prohlášení nezakládají na pravdě a tato svá tvrzení i prokázat. Jedině tak by mohl dosáhnout zrušení vydědění.

+420 601 556 498K dispozici od 9:30 do 16:00
info@weburny.cz