Objevte kolekci pamětních skel z prvotřídního českého křišťálu

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod představují pozůstalostní důchody, které se vyplácejí ve smyslu zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Slouží k zajištění pozůstalého, jemuž zemřel manžel či manželka. Nárok však nevzniká vždy, ale pouze za splnění přesně stanovených zákonných podmínek. Ztráta životního partnera je v prvé řadě velice citelnou emoční újmou pro pozůstalého. Stane-li se tak navíc v pokročilejším věku, odrazí se tato ztráta i do ekonomické úrovně, což má právě alespoň částečně kompenzovat vdovský nebo vdovecký důchod.

Vdova má nárok na vdovský důchod po svém manželovi, jestliže tento pobíral starobní nebo invalidní důchod nebo ke dni úmrtí splňoval podmínku potřebné doby pojištění pro čerpání starobního nebo invalidního důchodu anebo k jeho úmrtí došlo následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Stejné podmínky jsou pak stanoveny i pro vdovce pokud jde o nárok na vdovecký důchod.

Vdovský a vdovecký důchod se vyplácí po dobu jednoho roku od smrti manžela. Výjimkou je situace, kdy oprávněná osoba pečuje o nezaopatřené dítě nebo o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby (stupeň závislosti II až IV) nebo o svého rodiče (rodiče manžela) žijícího ve společné domácnosti se stupněm závislosti II až IV. Další výjimka se vztahuje na situaci, kdy je oprávněná osoba poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. A poslední skutečností je stav, kdy žena dosáhla alespoň věku o čtyři roky nižšího než je důchodový věk pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, pokud je tento věk nižší.

Částka vdovského a vdoveckého důchodu má dvě složky, a to základní a procentní výměru. Základní výměra je částka odpovídající 9% průměrné mzdy měsíčně. Výše procentní výměry pak činí 50% procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době úmrtí.

Žádost o vdovský a vdovecký důchod podává oprávněná osoba písemně na příslušném tiskopisu. Příslušným úřadem je pro tento případ okresní správa sociálního zabezpečení podle trvalého pobytu oprávněného žadatele. Žádost následně přezkoumá a rozhodne o ni Česká správa sociálního zabezpečení.

+420 601 556 498K dispozici od 9:30 do 16:00
info@weburny.cz