Objevte kolekci pamětních skel z prvotřídního českého křišťálu

Úmrtní list

Úmrtní list je úřední doklad, kterým se prokazuje úmrtí fyzické osoby. Příslušným k jeho vystavení je matriční úřad, v jehož obvodu nastala smrt dotyčné osoby. Matriční úřad provede záznam do knihy úmrtí a vystaví úmrtní list.

Oznámení o úmrtí provádí na matričním úřadu některá z pozůstalých osob, případně vypravitel pohřbu. Základním dokladem sloužícím jako podklad pro zápis do knihy úmrtí a pro následné vystavení úmrtního listu je potvrzení o prohlídce zemřelého. Tento doklad vystaví příslušný poskytovatel zdravotnických služeb. S ohledem na to je nutné vždy k úmrtí člověka přivolat lékaře, který provede ohledání těla, na jehož základě může být tento doklad vystaven.

Vedle tohoto potvrzení doloží žadatel i doklad o úhradě nákladů za pohřeb zemřelého. Zároveň odevzdá jeho občanský průkaz, má-li ho k dispozici. S sebou je vhodné mít i rodný a případně i oddací list zemřelého. Není to však nezbytná podmínka, neboť tyto doklady a z nich zjistitelné údaje má matriční úřad k dispozici.

Pro žádost o vystavení úmrtního listu není předepsán žádný formulář. Postačí proto jen prosté ohlášení s doložením zejména uvedeného potvrzení o prohlídce zemřelého. Matriční úřad má na vystavení úmrtní listu zákonnou lhůtu v délce třiceti dnů. Úmrtní list vydá matriční úřad pozůstalým po zemřelém nebo jejich zplnomocněným zástupcům.

Není-li možné navštívit matriční úřad osobně za účelem požádání a převzetí úmrtního listu, umožňuje zpravidla tento úřad i vyřízení této záležitosti na dálku. To znamená, že je třeba matričnímu úřadu doručit shora uvedené potvrzení o prohlídce zemřelého a doklad o úhradě pohřbu. Následně zašle matriční úřad vyhotovený úmrtní list rovněž poštou. Má-li dotyčná osoba v držení občanský průkaz zemřelého, je nezbytné, aby jej rovněž na matričním úřadu odevzdala. Nemusí se přitom jednat konkrétně o matriční úřad příslušný podle místa úmrtí.

Matriční úřad v souvislosti s vystavením úmrtního listu poskytuje i informace stran vdovského a sirotčího důchodu a čerpání dávky pohřebného, aby dotyčná osoba věděla, kam se má v této situaci dále obrátit.

+420 601 556 498K dispozici od 9:30 do 16:00
info@weburny.cz