Objevte kolekci pamětních skel z prvotřídního českého křišťálu

Sirotčí důchod

Sirotčí důchod je poskytován dětem při úmrtí rodičů při splnění zákonných podmínek. Pravidla pro poskytování tohoto důchodu jsou upravena v zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Cílem je zmírnit nezaopatřeným dětem ekonomický dopad úmrtí rodičů. Nezaopatřeným dítětem se přitom rozumí dítě, které dosud neukončilo povinnou školní docházku a dále ještě do 26. roku věku za podmínky, že se připravuje na budoucí povolání, nebo se nemůže připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo není schopné vykonávat výdělečnou činnost pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav.

Nárok na sirotčí důchod může uplatnit pouze nezaopatřené dítě, kterému zemřel rodič, osvojitel nebo osoba, která dítě převzala do náhradní péče, přičemž dítě bylo na tuto osobu vázáno výživou, kterou nemohli poskytnout rodiče. Zároveň musí být splněna podmínka, že tyto osoby, které o dítě pečovaly, pobíraly starobní nebo invalidní důchod anebo ke dni svého úmrtí splňovaly podmínku potřebné doby pojištění pro invalidní nebo starobní důchod. Anebo k jejich smrti došlo následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Jestliže dítěti zemřou oba rodiče, má při splnění daných podmínek nárok na sirotčí důchod po obou z nich. Jestliže dítě měli v náhradní péči pěstouni, nárok na sirotčí důchod nevzniká. Může rovněž nastat situace, kdy dítěti zemřou rodiče a následně bude osvojeno. V takovém případě dojde k ukončení pobírání sirotčího důchodu.

Stejně jako v případě jiných důchodů se i u výše sirotčího důchodu poskytuje tzv. základní výměra a procentní výměra. Základní částka je odvozena od průměrné mzdy a činí 9% průměrné mzdy měsíčně. V případě úmrtí obou rodičů se základní výměra započítává pouze jednou. Procentní část sirotčího důchodu je odvislá od procentní výměry důchodu, na kterou měl nebo by měl nárok zemřelý a činí 40% této částky.

Nezaopatřené dítě podává žádost o sirotčí důchod na okresní správě sociálního zabezpečení příslušné podle místa trvalého pobytu dítěte. O nároku následně rozhodne Česká správa sociálního zabezpečení.

+420 601 556 498K dispozici od 9:30 do 16:00
info@weburny.cz