Objevte kolekci pamětních skel z prvotřídního českého křišťálu

Pohřebné 2020

Pohřebné patří mezi dávky státní sociální podpory. Stát tak ze svého státního rozpočtu uvolňuje prostředky v případě úmrtí, a to za splnění zákonem stanovených podmínek. Nárok na pohřebné je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Pro rok 2020 je stanovena výše pohřebného v částce 5000,-Kč. Tato částka je vyplácena jednorázově oprávněné osobě, která splňuje zákonné předpoklady. Oprávněnou osobou je vždy osoba, která zajistila a nechala připravit pohřeb. Zcela takto jednoznačné to však není, pokud jde o osobu zemřelého. Pohřebné se proto nevyplácí v případě úmrtí jakékoli osoby na území České republiky. Zemřelou osobou tak musí být dítě, které bylo v době úmrtí nezaopatřené. Nebo se musí jednat o rodiče nezaopatřeného dítěte. U obou skupin zemřelých se pro účely nároku na pohřebné vyžaduje jejich trvalý pobyt na území České republiky.

Za nezaopatřené dítě považuje zákon o státní sociální podpoře dítě do doby uzavření povinné školní docházky a dále pak i dítě, které již ukončilo povinnou školní docházku do dosažení 26 let věku za následujících podmínek. Dítě se soustavně připravuje na budoucí povolání, nebo toho není schopno z důvodu nemoci nebo úrazu anebo ze stejného důvodu nemůže být ani výdělečně činné. Dále zákonná úprava počítá i s dítětem v dané věkové hranici, které není schopné být výdělečně činné z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Jestliže již dítě uzavřelo povinnou školní docházku a netýká se jej ani jedna z uvedených skutečností, považuje se do 18. let za nezaopatřené, jestliže je vedeno v evidenci úřadu práce a nemá nárok na podporu v nezvěstnosti ani na podporu při rekvalifikaci.

Oprávněná osoba žádá o pohřebné pro rok 2020 u příslušné krajské pobočky úřadu práce. U oprávněné osoby se nezohledňují její příjmy. Pohřebné je tak dávkou bez ohledu na příjmy oprávněné osoby a je poskytována jednorázově. Jestliže by podmínky nároku na pohřebné splňovalo více osob, vyplatí se pouze té z nich, která svůj nárok uplatnila jako první.

+420 601 556 498K dispozici od 9:30 do 16:00
info@weburny.cz