Objevte kolekci pamětních skel z prvotřídního českého křišťálu

Dědické třídy

Nový občanský zákoník je skloňován v mnoha ohledech a jeho změny se dotkly i dědických tříd, dříve označovaných jako dědické skupiny. Jestliže zemřelý nezanechal platnou závěť nebo dědickou smlouvu, určí se dědic podle tzv. zákonné posloupnosti dědických tříd. Těchto dědických tříd je celkem šest.

Na prvním místě a tedy v první třídě dědiců jsou uvedeny děti zůstavitele a jeho manžel. Všichni v této třídě dědí stejný podíl z dědictví. U dětí se nerozlišuje, zda jsou zletilé nebo nezletilé. Každé dítě tak má stejné a rovnocenné postavení. V této třídě platí zásada, podle které platí, že na místo dětí nastupují jejich děti, jestliže děti zůstavitele nedědí.

Druhá dědická třída nastupuje, jestliže nedědí potomci zůstavitele. Nemůže se proto stát, aby v první třídě dědil pouze manžel. Proto se postupuje podle druhé třídy, ve které je manžel zemřelého společně s jeho rodiči. A dále jsou do této třídy zařazeni všichni, kteří žili se zůstavitelem ve společné domácnosti, a to po dobu alespoň jednoho roku před jeho smrtí. Podmínkou je u těchto posledně jmenovaných, aby se zároveň na společné domácnosti i podíleli svojí péčí, ledaže byli na zemřelém výživově závislí. Dědici z druhé třídy mají nárok na stejný podíl z dědictví, ale manžel musí získat vždy minimálně polovinu. Manžel je tak v této třídě zvýhodněn.

Jestliže v rámci druhé třídy nenabude dědictví manžel ani rodiče zůstavitele, postupuje se podle třetí dědické třídy, ve které jsou stále osoby spolužijící ve společné domácnosti uvedené již v druhé třídě. A vedle nich přistupují ve stejném rozsahu nároku na dědictví sourozenci zemřelého. Jestliže by sourozenci nedědili, přechází jejich podíl na jejich děti.

Jestliže žádný dědic nezíská dědictví ve třetí dědické třídě, dědí stejným dílem zůstavitelovi prarodiče. Ti tak spadají do čtvrté dědické třídy. V páté třídě jsou pak ustanoveni prarodiče rodičů zemřelého. Mezi ně se dědictví rozdělí tak, že prarodiče otce získávají polovinu dědictví stejně jako prarodiče matky zemřelého. V poslední šesté dědické třídě pak dědí děti dětí sourozenců zůstavitele a děti prarodičů zůstavitele, a to všichni ve stejném poměru.

+420 601 556 498K dispozici od 9:30 do 16:00
info@weburny.cz